"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS MOSSOS D'ESQUADRA


Segons les bases publicades al DOGC el 31 d'octubre del 2019:

Les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d'aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incursa en el supòsit d'exempció establert a la base 3.3.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

 Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.i) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.i) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris.


CAUSES D'EXCLUSIÓ PER MANCA D'APTITUD PSICOFÍSICA.

 1. Aparell circulatori. 

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la causa. 

1.2 Malformacions de cor. Malformacions de grans vasos. 

1.3 Lesions adquirides de cor. Lesions de grans vasos. 

1.4 Trastorns de la conducció. Trastorns del ritme cardíac. 

1.5 Insuficiència coronària. 

1.6 Pericarditis activa o residual.

 1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 

1.8 Insuficiència venosa perifèrica. 

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema. 

1.10 Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica. 

2. Aparell respiratori. 

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. 

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax. 2.3 Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%.

 2.4 Pneumotòrax repetitiu. 

3. Aparell genitourinari. 

3.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari. 

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 

3.4 Litiasi crònica del tracte urinari. 

4. Aparell digestiu. 

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

 

 

 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció. 

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents. 

4.4 Úlcera gastroduodenal. 

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció. 

4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents. 

5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 6. Aparell locomotor. 

6.1 Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que es puguin agreujar amb l'exercici de la funció policial (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos). 

6.2 Hàl·lux valgus, dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat. 

6.3 Amputació total de qualsevol dit. Amputació parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional.

6.4 Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s'acompanya d'escoliosi superior a 10º (angle de COBB). 

6.5 Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna. 

6.6 Escoliosi superior a 15º (angle de COBB). 

6.7 Hipercifosi. Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la seva magnitud, que pugui dificultar l'exercici de la funció policial o que, a criteri del tribunal mèdic, es pugui agreujar amb l'exercici de l'activitat policial. 

6.8 Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l'eix de les extremitats inferiors (genoll var o genoll valg). 

6.9 Luxació recidivant d'espatlla. 

6.10 Fibromiàlgia. Fatiga crònica. 

6.11 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

7. Trastorns psiquiàtrics. 

7.1 Retard mental, trastorns de l'aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius. 

7.2 Trastorns relacionats amb substàncies. 

7.3 Esquizofrènia. Altres trastorns psicòtics. 

7.4 Trastorns de l'estat d'ànim, d'ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial. 

7.5 Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns del son. 

8. Trastorns del sistema nerviós. 

8.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar.

8.2 Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 

8.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 

8.4 Tremolors, tics o espasmes. 

9. Sistema endocrí. 

9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 

9.2 Diabetis Mellitus Tipus I. Qualsevol tipus de diabetis no controlada, amb evidència d'alguna complicació o que pugui dificultar el compliment de qualsevol dels requeriments propis de la funció policial, segons el criteri dels facultatius designats pel tribunal qualificador. 

10. Òrgans dels sentits. 

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor. 

10.2 Agudesa visual llunyana inferior al 40% (4/10) en un o en els dos ulls mesurada sense correcció (ulleres o lents de contacte). 

10.3 Queratotomia radial. 10.4 Despreniment de retina, retinopaties. 

10.5 Estrabisme manifest. 10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 

10.7 Discromatòpsies. Es considerarà causa d'exclusió quan el test confirmatori mostri una o més alteracions en la prova de separació de grisos i/o dos o més creuaments majors en els cercles cromàtics. 

10.8 Glaucoma. 

10.9 Alteracions de les parpelles o de la secreció lacrimal que dificultin la hidratació correcta del globus ocular i n'alterin la protecció. 

10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del personal facultatiu que realitzi la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual. 

10.11 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 1.000 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes. 

10.12 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes. 

10.13 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o determinin afeccions cròniques. 

10.14 Malformacions o alteracions dels òrgans que intervenen en la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, sistema nerviós i d'altres) que puguin comprometre la funció policial. 

10.15 Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva. 

11. Pell, fàneres i glàndules exocrines. 

11.1 Malformacions, tumoracions, lesions de la pell. Lesions de les fàneres que puguin comprometre la funció policial. 

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial. 

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que puguin comprometre la funció policial. 

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes. Psoriasi que per la seva extensió o per la seva afectació sistèmica pugui comportar, previsiblement, limitacions en el desenvolupament de la funció policial. 

11.5 Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

12. Altres. 

12.1 Processos neoplàsics. 

12.2 Malalties infeccioses o parasitàries que originin trastorns funcionals, exigeixin un tractament continuat o que, pel seu risc de contagi, siguin incompatibles amb el desenvolupament de les tasques policials. 

12.3 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 

12.4 Malalties autoimmunes que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial. 

12.5 Diàtesi al·lèrgica. 

12.6 Proves analítiques compatibles amb patologia de base. 

12.7 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d'abús. 

12.8 Qualsevol altre procés patològic que es consideri que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

12.9 Requerir qualsevol adaptació en els vehicles, en les armes i/o en altres elements de defensa personal del CME. 

12.10 Tenir un índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En cas que s'observi un desenvolupament muscular important amb absència de greix, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%. 

12.11 Qualsevol afectació patològica que sigui coneguda per la persona participant i no es faci constar en el qüestionari mèdic.

Mapa
Llamada
Email