"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS MOSSOS D'ESQUADRA


Segons les bases publicades al DOGC la Resolució INT/10/2022, de 7 de gener:

Les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

e) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

f) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d'aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incursa en el supòsit d'exempció establert a la base 3.3.2.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

 Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la base 2.1.i) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.i) s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris.


CAUSES D'EXCLUSIÓ PER MANCA D'APTITUD PSICOFÍSICA.

 Annex 3. Causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica

 1. Aparell circulatori.

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les possibles manifestacions, independentment de la causa.

1.2 Alteracions congènites i/o adquirides del cor, mediastí i/o de grans vasos que alterin o puguin alterar en la seva evolució la normalitat funcional de l'aparell cardiocirculatori.

1.3 Trastorns de la conducció. Trastorns del ritme cardíac d'importància clínica.

1.4 Insuficiència coronària.

1.5 Pericarditis activa o residual.

1.6 Insuficiència arterial perifèrica.

1.7 Insuficiència venosa perifèrica.

1.8 Antecedents de síncope recidivant.

1.9. Portadors de marcapassos, desfibril·ladors/cardioversors implantables (DCI), pròtesi o empelts cardiovasculars.

1.10 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema.

1.11 Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica.

 

2. Aparell respiratori.

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax.

2.3 Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%.

2.4 Antecedent de pneumotòrax repetitiu sense correcció quirúrgica.

 

3. Aparell genitourinari.

3.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Absència anatòmica o funcional d'un ronyó.

3.5 Litiasi crònica del tracte urinari.

 

4. Aparell digestiu.

4.1 Malformacions, lesions o alteracions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i/o les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió i/o l'excreció.

4.3 Hèrnies i/o eventracions no tractades o reincidents.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclou les alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció.

4.7 Qualsevol alteració colorectal que dificulti o limiti la funció policial.

4.8 Pancreopaties cròniques o reincidents.

4.9 Seqüeles post quirúrgiques que puguin limitar la funció policial. Alteracions de la paret abdominal incompatibles amb l'activitat física.

4.10 Trastorns funcionals digestius incompatibles amb el servei.

 

5. Sistema hematopoètic.

5.1 Hemopaties que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

5.2 Alteracions analítiques significatives en sang.

 

6. Aparell locomotor.

6.1 Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que es puguin agreujar amb l'exercici de la funció policial (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos).

6.2 Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits de l'aparell locomotor que dificultin o impedeixin l'ús habitual del calçat, l'equipament, l'armament o la uniformitat reglamentària i/o que produeixin trastorns funcionals que incapacitin o limitin la marxa, la bipedestació perllongada o l'exercici físic.

6.3 Absència o pèrdua de la falange distal del primer dit del peu. Pèrdua d'un dit o metatarsià. Pèrdua de dos dits del mateix peu. Pèrdua de la integritat del primer dit del peu.

6.4 Hàl·lux valgus, dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat o dificultar l'ús del calçat reglamentari, la bipedestació perllongada, la marxa i/o la cursa.

6.5 Amputació total de qualsevol dit de la mà. Amputació parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional sempre que no siguin a la mà dominant. La mà dominant ha de mantenir la seva integritat anatòmicament i funcionalment.

6.6 Reducció de rangs fisiològics de moviment articular que limitin la funció policial.

6.7 Escoliosi superior a 15º.

6.8 Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s'acompanya d'escoliosi superior a 10º (angle de COBB).

6.9 Cifosi superior a 45º. Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la seva magnitud, que pugui dificultar l'exercici de la funció policial o que, a criteri del tribunal mèdic, es pugui agreujar amb l'exercici de l'activitat policial.

6.10 Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna. Alteracions morfològiques en cossos vertebrals, discs intervertebrals o apòfisi articulars. Qualsevol tipus de cirurgia estabilitzadora de la columna vertebral.

6.11 Gonartrosi (artrosi de genoll). Desviacions de l'eix de les extremitats inferiors (genoll varo, genoll valgo).

6.12 Valgo o varo de membres inferiors superior a 20º o amb repercussió articular.

6.13 Luxació recidivant d'espatlla.

6.14 Fibromiàlgia. Fatiga crònica.

6.15 Processos patològics en fase aguda en el moment del reconeixement mèdic o que impedeixin la correcta exploració i/o valoració.

6.16 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

7. Trastorns psiquiàtrics.

7.1 Trastorns del desenvolupament neurològic, trastorns per dèficit d'atenció, trastorns de l'aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.

7.2 Trastorns mentals i/o del comportament relacionats amb el consum de substàncies i trastorns addictius.

7.3 Trastorns de l'espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics en totes les seves expressions, inclosos els existents en els antecedents, encara que es trobin asimptomàtics.

7.4 Trastorns bipolar, depressiu, d'ansietat, obsessiu-compulsiu, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.

7.5 Trastorns de la personalitat i del comportament. Trets de la personalitat alterats que menystinguin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.

7.6 Trastorns de la conducta alimentària. Trastorns del son que per la seva intensitat o repercussió funcional dificultin o limitin el desenvolupament normal de les funcions policials.

7.7 Antecedent de patologia psiquiàtrica greu o que hagi requerit ingrés hospitalari i que pugui comprometre o dificultar la funció policial.

7.8. Tots aquells trastorns mentals i de la conducta que menystinguin la capacitat per al desenvolupament normal de les funcions policials.

 

8. Trastorns del sistema nerviós.

8.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar.

8.2 Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

8.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

8.4 Tremolors, tics o espasmes.

 

9. Sistema endocrí.

9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

9.2 Diabetis mellitus tipus I. Qualsevol tipus de diabetis no controlada, amb evidència d'alguna complicació o que pugui dificultar el compliment de qualsevol dels requeriments propis de la funció policial, segons el criteri dels facultatius designats pel tribunal qualificador

 

10. Ulls i visió

10.1 Refracció subjectiva que superi algun dels següents en un o en els dos ulls: miopia de 3 diòptries (-3Dp), hipermetropia de 3 diòptries (+3Dp), astigmatisme de qualsevol signe de 2 diòptries (+/-2Dp)

10.2 Agudesa visual llunyana:

AV monocular millor ull sense correcció <0.6

AV monocular millor ull amb correcció <0.8

AV monocular pitjor ull sense correcció <0.4

AV monocular pitjor ull amb correcció <0.7

AV binocular sense correcció <0.7

AV binocular amb correcció <0.8

10.3 Camp binocular: presència d'escotomes absoluts o relatius significatius en la sensibilitat retiniana en els 60 graus centrals. Camp monocular: presència d'escotomes absoluts o relatius significatius en la sensibilitat retiniana en el camp visual central (30 graus).

10.4 Estrabisme, parèsia/paràlisi de nervis oculomotors, nistagmus, endofòria superior a 8 diòptries (Dp) prismàtiques, exofòria superior a 10 diòptries (Dp) prismàtiques i/o hiperfòria superior a 1 diòptria (Dp) prismàtica.

10.5 Defecte pupil·lar aferent (relatiu o absolut).

10.6 Ptosis, lagoftalmos, ectropion, entropion, epífora.

10.7 Orbitopatia per hipertiroïdisme, proptosis o exoftàlmies de qualsevol causa.

10.8 Conjuntivitis crònica.

10.9 Queratitis, herpes corneal, leucomes, estafilomes, distròfies, ectàsies, queratocon i/o ull sec sever.

10.10 Luxació, subluxació i/o ectòpies del cristal·lí. Cataracta u opacitats que afectin l'agudesa visual. Afàquies i/o pseudofàquies.

10.11 Patologia vitreoretiniana degenerativa, inflamatòria, tumoral i/o traumàtica de la retina/vitri que produeixi un trastorn funcional.

10.12 Neuritis òptica, edema papil·la, neuropatia isquèmica, glaucoma i/o atrofia òptica.

10.13 Discromatòpsia. Es considerarà causa d'exclusió quan el test de Farnswoth D15 mostri una o més alteracions en la prova de separació de grisos i/o dos o més creuaments majors en els cercles cromàtics.

10.14 Trasplantament corneal d'espessor total, queratotomia radial, anells intra estromals, lents intraoculars en càmera anterior i/o lents de colamer implantables (ICL entre l'iris i el cristal·lí).

10.15 Qualsevol cirurgia de glaucoma.

10.16 Qualsevol cirurgia de retina.

10.17 Cirurgia de cristal·lí amb o sense implant de lent intraocular.

10.18 Cirurgia per a la correcció de traumatisme ocular perforant.

 

11. Otorrinolaringologia

11.1 Malformacions o alteracions dels òrgans que intervenen en la fonació i/o audició (llavis, paladar, boca, faringe, laringe, oïda interna, mitjana o externa, cordes vocals, sistema nerviós i d'altres) que puguin comprometre la funció respiratòria, fonatòria o auditiva.

11.2 Manifestacions vertiginoses de qualsevol etiologia.

11.3 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes.

11.4 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 500 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes.

11.5 Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva de qualsevol etiologia. Paròsmia.

11.6 Alteracions anatòmiques i fisiològiques que suposin una Síndrome d'Apnea Obstructiva del Son (SAOS o SAHS).

11.7 Quequesa que dificulti la funció policial.

 

12. Pell, fàneres i glàndules exocrines.

12.1 Malformacions, tumoracions, lesions de la pell. Lesions de les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

12.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin ser incompatibles amb l'ús de l'uniforme, l'equip reglamentari o que puguin comprometre la funció policial.

12.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que puguin comprometre la funció policial. Hiperhidrosi.

12.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes. Psoriasi que per la seva extensió o per la seva afectació sistèmica pugui comportar, previsiblement, limitacions en el desenvolupament de la funció policial o que dificultin l'ús de l'equip reglamentari.

12.5 Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

 

13. Sang i òrgans hematopoètics.

13.1 Anèmia. Leucopènia. Trombocitopènia.

13.2 Síndromes mieloproliferatius. Mielodisplàsies. Limfoma, Mieloma.

13.3 Hemoglobinopaties amb repercussió funcional o importància diagnòstica.

13.4 Immunodeficiències. Malalties autoimmunes que puguin comportar limitacions en el desenvolupament de la funció policial.

 

14. Altres

14.1 Processos neoplàsics.

14.2 Malalties infeccioses o parasitàries que originin trastorns funcionals, exigeixin un tractament continuat o que, pel seu risc de contagi, siguin incompatibles amb el desenvolupament de les tasques policials.

14.3 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

14.4 Diàtesi al·lèrgica.

14.5 Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

14.6 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d'abús.

14.7 Qualsevol altre procés patològic que es consideri que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

14.8 Ús de qualsevol tipus de medicació o droga que pugui disminuir la capacitat de reacció de la persona aspirant o que funcionalment pugui alterar la capacitat per al desenvolupament de les funcions policials.

14.9 Requerir qualsevol adaptació en els vehicles, en les armes o en altres elements de defensa personal del CME. Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits que dificultin o impedeixin l'ús habitual del calçat, l'equip, armament o de la uniformitat reglamentaria, produeixin trastorns funcionals que incapacitin o limitin les tasques policials.

14.10 Tenir un índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En cas que s'observi un desenvolupament muscular important amb absència de greix, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.

14.11 Omissió o falsejament de qualsevol condició psicofísica a què faci referència el qüestionari, malaltia patida o tractament mèdic a què hagi estat sotmès. 

 

Mapa
Llamada
Email