"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS MOSSOS


Requisits. (segons DOGC núm. 30.3.2017)


a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b)  Posseir el títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o qualsevol altre de nivell  superior. Si es tracta d’un títol  obtingut a l’estranger, cal disposar de  l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.

c) Haver complert 18  anys.

d) Tenir una alçada mínima d’1,65 m els  homes i d’1,60 m les dones.

e) No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica  de les establertes a l’annex 5 d’aquesta convocatòria.

f) No haver estat  condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la  responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s’han  cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per  a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant  expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable,  tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho  acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

g) Satisfer la taxa  establerta a l’apartat 3.5 d’aquestes bases.

h) Prendre el compromís de  portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Posseir el permís de  conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la  normativa aplicable.


Els requisits dels apartats de la a) a la h) han de  complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar  complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera llevat  del requisit previst a l’apartat c).

El requisit de l’apartat i) s’ha de  complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels  requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de  publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de  Seguretat Pública de Catalunya


 

Mapa
Llamada
Email