"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

CONCURS-OPOSICIÓ


PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

1. PRIMERA PROVA. consta de les subproves següents:

1.  Subprova de coneixements (de caràcter obligatori i eliminatori):

 • Qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del temari. 
 • La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • Per preparar la subprova de coneixements hi ha una guia d’estudi editada que es troba disponible al web.

2.  Subprova aptitudinal (de caràcter obligatori i eliminatori):

 • Qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud      numèrica i l’aptitud perceptiva.
 • La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de  5 punts.

3.  Subprova de coneixements d’idiomes (de caràcter voluntari i no eliminatori):

 • Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès,      alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic,      wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.
 • Després d’haver escoltat una gravació en l’idioma corresponent, s’ha de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar. Es pot  optar per respondre com a màxim el bloc de preguntes de dos d’aquests      idiomes.
 • Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només      una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor de      0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes      errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta      (0,0625 punts).
 • Cada bloc de preguntes corresponents a un idioma té una puntuació màxima d’1,5 punts. La puntuació màxima d’aquesta subprova és de 3 punts.

 

2. SEGONA PROVA: física (obligatòria i eliminatòria)

La puntuació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

 

3. TERCERA PROVA: adequació psicoprofessional (obligatòria i eliminatòria)

 • Consisteix en la realització d’un test de      competències i d’una entrevista per avaluar el grau d’adequació de la      persona participant a les competències corresponents a la categoria de      mosso/a.
 • Es valoren les competències següents: responsabilitat i orientació      a la qualitat, cooperació i treball en equip, autonomia i iniciativa,      resolució de problemes, orientació de servei a les persones, adaptabilitat      i flexibilitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i      desenvolupament personal, motivació i identificació amb l'organització      i  habilitats socials i comunicatives.

 

4. QUARTA PROVA: coneixements de llengua catalana

 • S’ha d’estar en possessió del nivell de suficiència de català (C1),      equivalent o superior.
 • Per acreditar l’exempció de la realització de la prova de      coneixements de llengua catalana les persones participants poden consultar      les equivalències (a la dreta d'aquest apartat).
 • Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de      coneixements de llengua catalana, les persones participants han d'aportar,      algun dels documents acreditatius en el termini de deu dies hàbils a      comptar de l'endemà de la publicació de la llista de persones convocades a      la comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.
 • Les persones que no estiguin en possessió del nivell de suficiència      de català (C1) hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua      catalana. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte.

 

5. Comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica.

 A continuació de les proves anteriors, es fa la comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica indicades a l’annex 3 de les bases, i a la comprovació de tatuatges.


 

SEGONA FASE: Concurs

Es valoren com a mèrit els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents, fins a un màxim d’1,5 punts, d'acord amb el barem següent:

 • Certificat bàsic: 0,5 punts,
 • Certificat mitjà: 1 punt,
 • Certificat avançat: 1,5 punts.

En cas que es disposi de més d'un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.

Aquest mèrit es pot assolir fins a la data de publicació de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica.

La comprovació d’aquest mèrit es farà d’ofici, llevat  per a les persones que vulguin al·legar equivalències a l’ACTIC o les que no hagin autoritzat la consulta telemàtica. Aquestes hauran de presentar la documentació acreditativa corresponent  en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica. 


TERCERA FASE: Formació

 Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública  de Catalunya.

Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del curs. 

Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim. Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants alumnes i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1 i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.QUARTA FASE: Pràctiques

Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cadascun caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona aspirant en pràctiques. 


 

Mapa
Llamada
Email