"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

EXERCICIS MOSSOS


PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

Proves selectives, obligatòries i eliminatòries

PRIMERA PROVA. Coneixements i aptitudinal

Consisteix en la realització de les subproves següents: 

a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta.

El temps per realitzar aquesta subprova és 35 minuts. 

La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. 

Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

 b) Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. 

S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. 

Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 

Qualificació de la prova: seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal i d'aquestes, les 4.000 persones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements i en la subprova aptitudinal.


SEGONA PROVA. Proves físiques

Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física. La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

 - Circuit d'agilitat.

- Pressió sobre banc. 

- Cursa de llançadora.

 

TERCERA PROVA. Adequació psicoprofessional

Seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 3.200 persones que, d'entre les persones aptes a la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació de la primera i de la segona prova. 

En cas d'empat de puntuació en la posició 3.200, seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional totes les persones empatades en aquesta puntuació.

 La prova d'adequació psicoprofessional consisteix en la realització de tests psicotècnics i d'una entrevista orientats a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar. 

A l'inici d'aquesta prova les persones participants hauran d'emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serveixen únicament com a element de suport a la prova d'adequació psicoprofessional. 

El dia de la realització de l'entrevista les persones participants han d'entregar una fotografia actual en format carnet.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria. 

QUARTA PROVA. Coneixements de llengua catalana. 

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte d'aquesta convocatòria. 

Exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana. 

Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones participants han d'aportar als llocs indicats a la base 3.2.2, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica, algun dels documents que es detallen a continuació: 

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre l'avaluació i certificació de coneixements de català, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. 

b) Certificat del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui aquesta funció, en què consti de forma clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que ha obtingut plaça o que ha superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no serà necessària l'acreditació documental esmentada.


 Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica. 

Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants tenen l'aptitud psicofísica necessària per al desenvolupament de la tasca policial i no estan incloses en cap de les causes d'exclusió indicades a l'annex 3. En aquestes proves s'apliquen les tècniques mèdiques d'ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d'orina i de sang i les exploracions o proves complementàries que els metges designats pel tribunal qualificador creguin oportunes. Cada una de les proves a realitzar es farà en una única crida en els dies i hores que es determinin.


Comprovació de tatuatges. 

La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica. Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies dels tatuatges a fi de posar-les a disposició del tribunal qualificador per a la seva avaluació.SEGONA FASE: Formació

 Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública  de Catalunya.

Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del curs. 

Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim. Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants alumnes i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1 i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.TERCERA FASE: Pràctiques

Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cadascun caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona aspirant en pràctiques. 

Avaluació i qualificació. 

Per avaluar cada període de pràctiques s'elaborarà un model d'acta individual, aprovat pel tribunal qualificador, que avaluï un seguit de factors conductuals que abastin camps d'observació en els quals es descriguin coneixements del treball, flexibilitat, habilitats socials i comunicació, compliment d'ordres i disciplina, disposició personal vers el treball, autonomia, judici pràctic i autocontrol, així com principis, valors i competències establerts al Codi d'ètica de la policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). 

La valoració de cada període de pràctiques se sotmetrà a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d'apte o no apte.

 

Mapa
Llamada
Email