"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS GUARDIA URBANA


Segons les bases publicades al DOGC el 19 de febrer del 2020.

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de reunir els requisits següents, que hauran de complir-se, com a màxim, el darrer dia de presentació de sol・licituds:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent. 

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local. 

d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

g) Posseir el permís de conduir de la classe B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics

h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics”. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals

Les persones aspirants que tinguin aprovat amb anterioritat el curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya hauran de presentar al Departament Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu el permís de conduir A2 en el moment d'iniciar el període de pràctiques professionals, amb el compromís de tenir-lo vigent mentre mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana. En cas de no disposar de l'esmentat permís de conduir en el moment d'iniciar el període de pràctiques professionals, tindran com a data límit la que correspongui a la finalització per a la resta de persones aspirants del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La no presentació d'aquest permís comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu 

i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana. 

j) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada. k) Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, d'acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4. 

Tots els requisits anteriors han de complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds llevat dels requisits especificats a l'apartat 

h). En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.


  

CAUSES D'EXCLUSIÓ MÈDICA

2.1 Antropometria: 

Pes Pes: Índex de Massa Corporal (IMC) entre 18 i 30 kg/m2. En cas que s'observi un desenvolupament muscular important amb absència de greix, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.

 2.2 Aparell locomotor

2.2.1 Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin la funció policial o que puguin agreujar-se amb el desenvolupament de la funció policial (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i d'altres processos ossis, musculars, articulars o lligamentosos). 

2.2.2 Qualsevol deformitat dels dits de mans o de peus que pugui alterar la funcionalitat. 

2.2.3 Amputació total de qualsevol dit. Amputació parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions parcials dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional. 

2.2.4 Gonartrosi, dismetria o desviacions de l'eix de les extremitats inferiors (genoll var o genoll valg) que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.2.5 Luxació recidivant d'espatlla. 

2.2.6 Patologia osteoarticular. Imatge radiològica compatible amb patologia osteoarticular de columna que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.2.7 Cifosi o escoliosi en un grau que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.2.8 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.3 Aparell circulatori. Es realitzarà ECG a tots els aspirants. 

2.3.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la causa. 

2.3.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 

2.3.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 

2.3.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 

2.3.5 Insuficiència coronària. 

2.3.6 Pericarditis activa o residual. 

2.3.7 Insuficiència arterial perifèrica. 

2.3.8 Insuficiència venosa perifèrica que pugui limitar l'exercici del lloc de treball.

2.3.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Limfedema. 

2.3.10 Mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg. Mesura en repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg. Hipotensió simptomàtica. Les determinacions de la tensió arterial es faran amb un aparell digital calibrat. En el cas de que es mesurin xifres tensionals superiors a les indicades en el punt 2.3.10 es faran dues determinacions addicionals, espaiades en 15 minuts i en un espai on l'aspirant pugui estar relaxat. Es prendrà com a valor de referència la xifra més baixa de les 3 determinacions. En cas de dubte es podrà indicar una prova d'esforç i/o proves complementàries i sol·licitar la valoració de un metge especialista en cardiologia. 

2.4 Aparell respiratori 

2.4.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.4.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.4.3 Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del seu valor teòric. FEV1 inferior al 80% del seu valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%. 2.4.4 Pneumotòrax repetitiu. 

2.5 Aparell digestiu

2.5.1 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents. 

2.5.2 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). Es considerarà motiu d'exclusió l'elevació de les transaminases per sobre de 5 vegades el valor del límit superior del laboratori de referència. 

2.5.3 Pancreatopaties cròniques o reincidents. 

2.5.4 Malaltia inflamatòria crònica intestinal. Síndrome de malabsorció. 

2.6. Dermatologia

2.6.1 Malformacions, lesions o patologies de la pell i de les fàneres que puguin limitar o dificultar la funció policial. 

2.6.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial. Tatuatges La comprovació dels tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d'exclusió mèdica. Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies dels tatuatges a fi de posar-les a disposició del tribunal qualificador per a la seva avaluació. 

2.7 Aparell genitourinari. 

2.7.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari que puguin comprometre la funció policial. 

2.7.3 Nefropaties, Insuficiència renal. Hidronefrosi. 

2.7.4 Litiasi crònica o disfuncions del tracte urinari que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial 2.8 Sistema hematopoètic. Hemopaties que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial.

2.9. Trastorns del sistema nerviós. 2.9.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar. 

2.9.2 Malformacions, patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric que puguin comprometre la funció policial. 

2.9.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial 

2.9.4 Tremolors, tics o espasmes de qualsevol etiologia que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.10 Trastorns psiquiàtrics. 

2.10.1 Retard mental, trastorns de l'aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius. 

2.10.2 Alcoholisme i trastorns relacionats amb el consum de substàncies (drogues, fàrmacs o substancies psicoactives). 

2.10.3 Esquizofrènia. Altres trastorns psicòtics. 

2.10.4 Trastorns de l'estat d'ànim, d'ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat. 

2.10.5 Trastorns de la conducta alimentària, trastorns del son que pugin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.11 Órgans dels sentits 

2.11.1 Agudesa visual llunyana inferior al 40% (4/10) en un o en els dos ulls mesurada sense correcció (ulleres o lents de contacte) mesurada amb el test de Snellen. 

2.11.2 Despreniment de retina, retinopaties. 

2.11.3 Estrabisme manifest i no corregit. 

2.11.4 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual i discromatòpsies, que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.11.5 Glaucoma. 

2.11.6 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del personal facultatiu que realitzi la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual. 

2.11.7 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva, amb xifres iguals o superiors a 35 dB a les freqüències compreses entre 1.000 i 3.000 Hz en una o en les dues oïdes. 

2.11.8 Valors d'audiometria mesurada sense correcció auditiva amb xifres iguals o superiors a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz en una o en les dues oïdes. 

2.11.9 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació que comprometin la funció fonatòria normal o alteracions de la sensibilitat olfactiva que puguin limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. 

2.12. Altres 

2.12.1 Processos neoplàsics. 

2.12.2 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi. 

2.12.3 Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que, essent conegudes per la persona participant, no es facin constar en el qüestionari mèdic. 

2.14 Proves analítiques compatibles amb patologia de base. 

2.14.1 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d'abús. 

2.14.2 Qualsevol alteració analítica indicadora de una patologia de base que es consideri que pugui limitar o dificultar l'exercici de la funció policial. El laboratori designat pel tribunal qualificador recollirà doble mostra de sang i orina i precintarà una de cada per possibles comprovacions posteriors. 

La comprovació i valoració de les diferents exploracions a què fa referència aquest quadre es farà únicament i exclusiva al centre mèdic designat pel tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l'exploració i als valors de referència del laboratori o dels mitjans exploratoris emprats. 

Durant el procés de pràctiques a l' Institut de Seguretat Pública de Catalunya podran realitzar-se les proves mèdiques necessàries per tal de garantir que l'estat de salut de la persona aspirant s'adequa al nivell exigit a las bases.


Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email