"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

EXERCICIS GUARDIA URBANA

 

FASE D'OPOSICIÓ

1.1. PRIMERA PROVA: Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria) 

Aquesta prova serà qualificada amb 24 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 12 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació. Per tal que es realitzi la suma dels dos exercicis és imprescindible que la persona aspirant obtingui la puntuació mínima que s'indica en cadascun dels exercicis. 

a) Primer exercici: Cultural. 

Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural. 

Serà considerat com a cultura general, als efectes d'aquesta convocatòria, aquells matèries i continguts impartits al llarg dels cursos que conformen l' Educació Secundària Obligatòria (ESO). Serà considerat com actualitat política, econòmica, social i cultural als efectes d'aquesta convocatòria aquelles notícies publicades en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de la data de publicació de la present convocatòria al DOGC. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. 

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

 Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. 

Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 4 punts, i per tant ja no es puntuarà el segon exercici. 

b) Segon exercici: Teòric. 

Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb el temari.. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta. 

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. 

Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 4 punts.

 1.2. SEGONA PROVA: Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria) 

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

El sistema de puntuació tindrà una distribució del:

  • 40% en l'aptitud verbal, 
  • 20% en la numèrica i 40% 
  • en el raonament abstracte, 

que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cadascun d'aquests exercicis serà valorat de 0 a 10 punts i després, la nota obtinguda es transformarà d'acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf. Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

 1.3. TERCERA PROVA: Prova de coneixements de llengua anglesa (de caràcter voluntari i no eliminatori) 

Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts. Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). 

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta. 

1.4. QUARTA PROVA: Prova d'aptitud física (obligatòria i eliminatòria) 

 Objecte de la prova. Aquesta prova consta de 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d'altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l'agilitat de les persones aspirants:

1.- PRESSIÓ SOBRE BANC 

Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l'extremitat superior de la persona participant. Descripció de l'exercici: 

- La persona participant inicia l'exercici en posició decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra. 

- Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l'exercici, des de la posició de braços estirats. 

- Ha d'aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 25 kg per a les dones, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons. 

- L'aixecament s'ha de fer amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical. 

- L'exercici finalitza un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona participant. Normes de l'exercici: 

- La persona aspirant disposarà d'un únic intent, i es registra el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps màxim de 45 segons.

 - La repetició no és vàlida si no s'estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes. - No està permès fer rebots amb la barra. 

- Les repeticions es compten en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en cas d'una repetició no vàlida. 

- No es poden utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

- La persona aspirat haurà d'assolir la puntuació d'1 punt per tal que no resti exclosa del procés de selecció. Valoració de l'exercici: 

- La puntuació d'aquest exercici serà del 30% de la nota total. 

2.- CIRCUIT D'AGILITAT 

L'objectiu d'aquesta prova és valorar l'agilitat. Descripció de l'exercici: 

- La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames flexionades 90 graus, i amb recolzament de mans i peus i glutis, darrera la línia de sortida. 

- Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà de recórrer un circuit que consta de les següents habilitats: 

- Es desplaçarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant un matalàs, realitzant una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. 

- Es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a l'esquerra i passarà per sota d'ella. Correrà després cap el plint, que haurà de sobrepassar amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. 

- Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d'ella. 

- Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus amb fase de vol prolongada (homes 90 cms i dones 80 cms) 

- Recollirà un sac per les nanses o extrems (homes 20 kg i dones 15 kg) que es posarà sobre les espatlles (ben col·locat abans de continuar la cursa) i transportar-ho amb el que realitza un recorregut d'anada i tornada (sense tocar el con) fins traspassar la línia d'arribada i s'aturarà el cronòmetre. Normes de l'exercici: 

- La persona aspirant disposarà de dos intents no consecutius, i serà vàlid el millor temps obtingut (en segons i dècimes de segon) entre ambdós. En cas que els dos siguin nuls no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i la persona aspirant quedaria exclosa de les proves físiques. 

- Qualsevol incompliment d'algun dels elements de la prova descrits anteriorment serà considerat nul (NUL=0). 

- No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici (NUL=0). 

- En el desenvolupament de l'exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle vertical i horitzontalment (NUL=0). 

- La tombarella s'ha de realitzar sobre l'eix transversal del tronc i ultrapassar el con que marcarà el final d'aquesta habilitat. - El sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia d'arribada. 

- La persona aspirat haurà d'assolir la puntuació d'1 punt per tal que no resti exclosa del procés de selecció. Valoració de l'exercici: 

- La puntuació d'aquest exercici serà el 30% de la nota total

3.- COURSE NAVETTE o CURSA LLANÇADORA

L' objectiu d'aquesta prova és valorar la potència aeròbica màxima i la capacitat d'adaptació a l'esforç. Descripció de l'exercici: 

- La persona aspirant se situarà darrera d'una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre sí 20 metres. 

- Quan senti el senyal d'inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer cap a l'altra línia, fins a trepitjar-la, i esperar a sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon. 

- Cada senyal sonor indicarà que s'ha d'iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de la prova. 

- La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia quan senti el senyal del magnetòfon, moment en el qual acabarà la prova. Normes de l'exercici: 

- La persona aspirant disposarà d'un únic intent, i es registrarà el número de l'últim palier anunciat. 

- La persona aspirant haurà de trepitjar les línies cada 20 m. 

- La persona aspirant trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després del mateix. - En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar. 

- La persona aspirant haurà d'assolir la puntuació d'1 punt per tal que no resti exclosa del procés de selecció. Valoració de l'exercici:

- La puntuació d'aquest exercici serà del 40% de la nota total.

1.5. CINQUENA PROVA: Prova de català. (obligatòria i eliminatòria) 

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Quedaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5. d'aquesta convocatòria.

1.6. SISENA PROVA: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria) 

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves, obligatòries i eliminatòries, anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 6a prova les 600 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 600, passaran a la 6a prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició. Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els valors, els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, transmissió d'informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, i autocontrol i resistència a la pressió.

Els qüestionaris que s'administraran són: 

Un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics. 

Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s'integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases. Cada una de les competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 1 punt o 2 punts. 

Per tal de superar la prova la persona aspirant haurà de complir dos requisits: 

- Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències. 

- Obtenir una puntuació igual a 2 punts en tres o més competències. 

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu. 

1.7. SETENA PROVA: Proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries) 

Del total de persones aspirants declarades com a aptes a la 6a prova, realitzaran les proves mèdiques el nombre de persones que el Tribunal determini, ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. 

CURS SELECTIU

El curs s'impartirà a  l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (La nota se sumarà a les  puntuacions de la fase d’oposició).FASE DE PRÀCTIQUES

Període de pràctiques de 12 mesos de durada a les unitats  operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email