"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

TEMARI 

AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA

 Segons modificació publicada al DOGC. 30 de setembre de 2013.

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

Tema 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 4. L’Administració Publica a l’ordenament espanyol. Principis d’actuació de l’Administració Publica. Tipologia de les Administracions Publiques. El regim local espanyol.

Tema 5. L’organització municipal. Especial referència a organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats publiques empresarials) de l’Ajuntament de Barcelona.

Tema 6. La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

Tema 7. El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

Tema 8. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

Tema 9. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

Tema 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment IBI, IAE, Impost de vehicles de tracció mecànica i Plusvàlua)

Tema 11. La protecció de dades de caràcter personal: regim jurídic.

Tema 12. Tipologia del personal al servei de les Administracions Publiques. La funció publica: concepte i regim jurídic. Les bases del regim estatutari de la funció publica: L’Estatut Basic de l’Empleat Públic

Tema 13. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

Tema 14. Drets i deures dels funcionaris. El regim retributiu. Les incompatibilitats. Regim disciplinari.

Tema 15. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Regim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingència i prestacions.

Tema 16. L’ arxiu. Definició i funció de l’ arxiu a l’ Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre. Comunicacions i notificacions.

Tema 17. El Web de l’Ajuntament de Barcelona i els seus webs municipals. El canal de tramitació en línia del web municipal (Oficina Virtual). Telèfons d’informació i atenció al ciutadà. Carta de serveis d’atenció ciutadana.

Tema 18. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Urbanisme: transformació urbana de la ciutat i principals projectes urbanístics en els darrers 5 anys.

Tema 19. Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l’esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l’art.

Tema 20. L’actualitat de la ciutat: principals esdeveniments socials i culturals en els darrers 5 anys.

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email