"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"


FASES i EXERCICIS 

AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA 

FASE D’OPOSICIÓ

1. Primera prova. Test de coneixements del temari (obligatòria i eliminatòria) 

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. 

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts 

Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts. 


 2. Segona prova. Prova d'ofimàtica (obligatòria i eliminatòria) 

Aquesta prova consistirà en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. 

Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. 

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 30 punts 

Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 15 punts.


3. Tercera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria) 

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correctes


4. Quarta prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria) 

La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes. Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes


FASE DE CONCURS

BAREM DE MÈRITS (MÀXIM 30 PUNTS) 


1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 25,00 punts)

a) Per serveis prestats en la categoria d'auxiliar administració general en ajuntaments de municipis de més de 250.000 habitants, així com en els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels mateixos. Es valorarà amb 0,42 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 25 punts. 

b) Per serveis prestats en la categoria d'auxiliar administració general en altres Administracions Públiques, així com en els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les mateixes. 

Es valorarà amb 0,28 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 17 punts. Als efectes d'allò que s'estableix en els dos apartats anteriors, un mes equival a 30 dies. 

Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes de 30 dies. 

Si tot i així, finalment queden fraccions inferiors a 30, aquestes no es tindran en compte. Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoraran.

Tampoc seran objecte de valoració les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs.

 Respecte a l'acreditació documental dels serveis prestats es farà mitjançant certificació original emesa pels òrgans, autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió dels recursos humans. 

2. FORMACIÓ (màxim 5,00 punts) 

2.1. Cursos de formació Es valorarà la formació següent, sempre i quan estigui relacionada amb el contingut funcional de la categoria objecte de la convocatòria: 

- Cursos amb durada superior a 10 hores, organitzats i/o autoritzats per l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Escoles d'Administració Públiques corresponents de les comunitats autònomes, i Institut Nacional d'Administracions Públiques. 

- Cursos amb durada superior a 10 hores impartits per altres Administracions o per associacions professionals, sempre que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats en el marc de la formació contínua o permanent de les administracions públiques pel seu personal (Fons AFEDAP, FOCO o AFCAP). 

Només es valoraran els cursos en modalitat presencial, amb assistència o aprofitament, els cursos en modalitat semipresencial o virtual amb tutoria i superació de prova en què s'acrediti l'aprofitament, i els cursos a distància que requereixin superar una prova presencial final. El barem d'aplicació serà de 0,08 punts per cada hora. 

Els cursos per tal de ser valorats haurà de constar en el diploma o certificació la seva durada en hores. 

Si no consta el número d'hores no seran valorats. 

No seran objecte de valoració l'assistència a jornades ni al congressos, ni els cursos de durada inferior a 10 hores. 

Els mèrits no acreditats documentalment no seran tinguts en compte pel Tribunal Qualificador. 

El Tribunal Qualificador es reserva la potestat de sol·licitar aclariment documental o testifical d'aquelles acreditacions de les quals se'n pugui presumir falsedat o inexactitud, sens perjudici de les responsabilitats en que pugui incórrer la persona que les presenta.


 


 

Mapa
Llamada
Email