"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

MÒDUL PREGUNTES TEST ANGLÈS.

  •  EUREKA amb col·laboració amb l’editorial MAD us ofereix un mòdul de més de 1000 preguntes tipus test d’anglès per preparar la 3a prova de l’oposició de Guàrdia Urbana, exclusiu pels alumnes que es matriculin a través d’EUREKA.

 Segons les bases de la convocatòria de les 282 places per a la Guàrdia Urbana:

  • 7.1.3. Tercera prova: Prova de coneixements de llengua anglesa (de caràcter voluntari i no eliminatori)
  • "Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts. Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.
  • Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran 1⁄4 part del valor d'una resposta correcta.”

   

 CONTINGUT DEL MÒDUL:

El mòdul consta de més de 1000 preguntes tipus test que podràs realitzar durant 1 any.

PREU DEL MÒDUL:

  • El preu és de 15 euros.

 COM APUNTAR-ME:

  • Has d’omplir el formulari d’inscripció a través de la web d’EUREKA i realitzar el pagament del curs.
INSCRIPCIÓ

ACCÈS AL MÒDUL:

  • En 72 hores com a màxim després d’haver realitzat el pagament, l’editorial MAD t’enviarà un correu electrònic amb l’enllaç i les claus per accedir.

El mòdul es realitza des del campus de MAD, no des del d’EUREKA.

Mapa
Llamada
Email