"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

Curs intensiu online Guàrdia Urbana 2020

Dates del curs:

 • Data d’inici:  6 de juliol del 2020
 • Data de finalització: 25 de setembre del 2020

 

Període d’inscripció: Les inscripcions es poden realitzar a partir de l'1 de juliol del 2020.

 Contingut del curs:

El curs intensiu online està dividit en 3 cursos:

 • Curs 1. Temari de la prova de coneixements 
 • Curs 2. Cultura general i actualitat
 • Curs 3. Psicotècnics.  
INSCRIPCIÓ

Finalització d'inscripcions el 15/07/20

Curs 1. Temari de la prova de coneixements

 • TEMA 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: “Principis generals i l'Administració Local”. 
 • TEMA 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978. 
 • TEMA 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut. 
 • TEMA 4.. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 • TEMA 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona. 
 • TEMA 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'Ordenament Jurídic Comunitari: Dret originari i Dret derivat. 
 • TEMA 7. Coneixement de la ciutat des de l'1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat. 
 • TEMA 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. 
 • TEMA 9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 • TEMA 10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 
 • TEMA 11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”. 
 • TEMA 12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. 
 • TEMA 13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus. 
 • TEMA 14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració. 
 • TEMA 15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d'odi. 

 

 

Curs 2. Cultura general i actualitat

Cultura general:

 • TEMA 1. Llengua, gramàtica i literatura
 • TEMA 2. El sistema solar.
 • TEMA 3. Història de l’art.
 • TEMA 4. Història de Catalunya i Espanya.
 • TEMA 5. Geografia de Catalunya i Espanya.
 • TEMA 6. Història de la GUB.
 • TEMA 7. Geografia Àsia, Amèrica i Àfrica
 • TEMA 8. Geografia Europa
 • TEMA 9.Història Universal

 

Actualitat:

 • Actualitat mes d’agost i setembre 2019.
 • Actualitat mes d’octubre 2019.
 • Actualitat mes de novembre 2019.
 • Actualitat mes de desembre 2019.
 • Actualitat mes de gener 2020.
 • Actualitat mes de febrer 2020.

 

 

Curs 3. Psicotècnics

 • Preparació de psicotècnics de raonament numèric.
 • Preparació de psicotècnics de raonament verbal.
 • Preparació de psicotècnics de raonament abstracte.

 

 

MODALITAT DE PREPARACIÓ

 

Curs 1. Temari de la prova de coneixements 

Per preparar el Curs de temari, les classes es realitzaran per videoconferència en directe a través de la plataforma Zoom

Les classes per videoconferència permeten a l’alumne seguir la classe en directe i resoldre els dubtes que se li plantegin.

La classe es realitzarà en directe els dijous en dos horaris diferents:

 • TORN MATÍ: Dijous a les 09:30 hores
 • TORN TARDA: Dijous a les 18:00 hores

 

Les classes tindran una durada d’entre dos i tres hores.

Les classes per videoconferència ens permeten seguir el mateix ritme que a les classes presencials i per tant el sistema del curs serà el que durant tant anys hem utilitzat a EUREKA i tants èxits ha donat als nostres alumnes.

Els dilluns es penjarà al campus el tema o els temes que s’explicaran aquell dijous i un cop realitzada la classe seguit es penjaran els test corresponents per practicar. 

La classe quedarà gravada al Campus online durant 72 hores per a aquells alumnes que no podeu seguir-la en directe.

 

Curs 2. Cultura general i actualitat

Cada setmana penjarem al Campus online un tema de cultura i unes setmanes d’actualitat per estudiar, i els test corresponents per practicar.

 

Curs 3. Psicotècnics

Cada setmana penjarem una bateria de test per realitzar i un vídeo explicatiu amb la correcció corresponent.

Intensificarem la preparació del càlcul:

Tindreu una gran bateria d’exercicis de càlcul que podreu practicar sempre que vulgueu.

També tindreu a la vostra disposició l’explicació a través de vídeos de tècniques per realitzar el càlcul ràpid, anàlisi de les respostes, tècniques per realitzar exercicis de comprensió lectora i raonament abstracte, anàlisi de temps i de número de preguntes.

 

Resolució de dubtes:

Podreu resoldre qualsevol dubte a través del Campus online.

 

Simulacres:

En aquest curs intensiu volem donar continuïtat amb la nostra manera de treballar que des de fa molts anys ens ha donat tan bons resultats i per això continuarem realitzant els nostres simulacres EUREKA!

Periòdicament us proposarem un simulacre de diversos temes.

Els resultats d’aquests simulacres es penjaran al Campus de manera que cada alumne podrà veure i comparar el seu nivell amb el dels altres opositors.

 

Accés al campus.

IMPORTANT: L’alumne tindrà accés al campus i al material mentre estigui matriculat.


PREU DEL CURS


El curs té una durada de tres mesos i les formes de pagament són les següents:

 • Pagament en 3 mensualitats (juliol, agost i setembre)
 • Pagament únic al escollir els 3 cursos.

 

 En aquest curs farem una distinció en el preu respecte dels alumnes que han sigut alumnes del curs 2019-2020

** Qui es considera alumne del curs 2019-2020? 

 • Els alumnes que actualment esteu matriculats en l’opció GUB ONLINE.
 • Els alumnes que actualment esteu matriculats en l’opció GUB MATERIAL.

 

IMPORTANT: S’ha d’estar al corrent del pagament de les mensualitats

 

M’he de matricular en els tres cursos?

No. 

Pots escollir el curs o els cursos en els que et vols matricular.


 PREU DEL CURS EN MODALITAT PAGAMENT PER MENSUALITATS:

Preu mensual D'UN CURS

**Preu mensual pels alumnes del curs 2019-20 

60 euros 

30 euros 

Preu mensual DE DOS CURSOS

**Preu mensual pels alumnes del curs 2019-20 

120 euros 

60 euros


Preu mensual DE TRES CURSOS

** Preu mensual pels alumnes del curs 2019-20 

160 euros

70 euros


PREU ESPECIAL:

Preu ÚNIC dels TRES CURSOS ** Preu ÚNIC dels 3 cursos pels alumnes del curs 2019-20 

480 euros 

460 euros 

210 euros 

190 euros 

 

INSCRIPCIÓ
Mapa
Llamada
Email